جهت ارتباط با مدیر اجرایی فصلنامه با شماره Whatsapp: 09385788250 تماس حاصل فرمائید

 

فصلنامه Journal of Advances in Computer Research با مجوز شماره 89/1653 مورخ 89/1/31 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر می گردد

و براساس مجوز هفتاد و چهارمین جلسه کمیسیون نشریات دانشگاه آزاد اسلامی به تاریخ 89/12/23 ، در لیست مجلات معتبر و دارای امتیاز دانشگاه آزاد اسلامی قرار گرفته است.

 

 

همچنین فصلنامه Journal of Advances in Computer Research در آخرین لیست مجلات معتبر و دارای مجوز(شهریور 99)

- برمبنای بخشنامه شماره 70/70362 مورخ 94/9/18 – قرار گرفته است 

 

Current Issue: Volume 12, Issue 2 - Serial Number 44, Spring 2021, Pages 1-140 

1. A Full Adder Cell Based on MOSFET Technology to apply in Arithmetic circuits

Pages 1-15

Mokhtar Mohammadi Ghanatghestani; Fatemeh Mohammadi Ghanatghestani


2. Designing the Strategy Map with Combined Approach of Anp and Dematel

Pages 17-33

Meghdad Haji Mohamad Ali Jahromi; Hossein Amoozad-Khalili; Emad Youran; Alieh Peykar